Dr. J.P. Saranraj M.Sc., M.Phil., Ph.D.
Managing Editor & Editor-in-Chief,
JPS Scientific Publications,
Periya Olaipadi,
Tiruvannamalai (District)
Tamil Nadu, India.
Phone : +91-9994146964
E.mail: microsaranraj@gmail.com
(or) jpsscientificpublications@gmail.com

Map